Formulari genèric d'inscripció a cursos i tallers

Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari s'incorporaran a un fitxer de l'Ajuntament de Celrà creat amb la finalitat d'organitzar les activitats de l'Escola Municipal de Dansa. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-vos a la direcció d’aquesta escola o a l'Alcaldia.

Nota important: Cal omplir correctament totes les dades marcades com a obligatòries.

Requerit *

Si ja sou alumnes de l'Escola o us hi heu inscrit anteriorment, ompliu només Nom, cognoms, DNI i correu electrònic.

OMPLIU LES DADES SEGÜENTS EN CAS QUE LA PERSONA QUE S'INSCRIU SIGUI MENOR D'EDAT

-------

Dades del pare, mare o tutor/a

1. AUTORITZO A PARTICIPAR el meu fill/a a les activitats i sortides que tingui programades l'equip docent de l'Escola de Dansa Municipal de Celrà i faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdic-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d'extrema urgència, sota direcció facultativa.

2. ACCEPTO que l'horari i la responsabilitat municipal acaba segons els horaris que es determinen per a cada modalitat en la publicitat de les activitats.

3. DONO EL MEU CONSENTIMENT per a l’ús de la seva imatge (Llei 5/1982, de 5 de maig), sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i mitjans relacionats amb l'activitat. En cas negatiu, ho faré constar al camp d'observacions d'aquest formulari. Entenc que puc revocar aquest consentiment en qualsevol moment, comunicant-ho per escrit a la direcció de l'escola.

Cal que acceptis la normativa de l'escola per continuar.

Llegiu aquí la normativa de l'escola.

  Actualitza el Captcha  
El codi de seguretat no coincideix. Torna a provar-ho.