Incripcions curs 2018-2019 - Adults (majors de 18 anys)

Haureu de presentar el full de domiciliació bancària, només en el cas que no l'hagueu lliurat anteriorment, o si hi ha alguna modificació en les dades.

Cal que ens feu arribar, omplert i segellat pel vostre banc, el document de dades bancàries per a tercers, excepte si ja l'heu lliurat anteriorment per a altres serveis de l'Ajuntament.

Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari s'incorporaran a un fitxer de l'Ajuntament de Celrà creat amb la finalitat d'organitzar les activitats de l'Escola Municipal de Dansa. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-vos a la direcció d’aquesta escola o a l'Alcaldia.

Nota important: Cal omplir correctament totes les dades marcades com a obligatòries.

Requerit *


Marca una opció


Dono el meu consentiment per a l’ús de la meva imatge (Llei 5/1982, 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i mitjans relacionats amb l’activitat. En cas de voler revocar aquesta autorització, ho comunicaré per escrit a la direcció de l'escola.

Llegiu aquí la normativa de l'escola.

 

Si no heu estat alumnes de l'Escola el curs anterior, cal que adjunteu
obligatòriament la documentació següent:


  Actualitza el Captcha  
El codi de seguretat no coincideix. Torna a provar-ho.