Inscripcions curs 2018-2019 - Joves i infants

Haureu de presentar el full de domiciliació bancària, només en el cas que no l'hagueu lliurat anteriorment, o si hi ha alguna modificació de les dades.

Cal que ens feu arribar, omplert i segellat pel vostre banc, el següent document de dades bancàries per a tercers, excepte si ja l'heu lliurat anteriorment per a altres serveis.

Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari s'incorporaran a un fitxer de l'Ajuntament de Celrà creat amb la finalitat d'organitzar les activitats de l'Escola Municipal de Dansa. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-vos a la direcció d’aquesta escola o a l'Alcaldia.

Nota important: Cal omplir correctament totes les dades marcades com a obligatòries.

Requerit *

Dades de l'infant inscrit

Dades del pare, mare o tutor/a

1. AUTORITZO A PARTICIPAR el meu fill/a a les activitats i sortides que tingui programades l'equip docent de l'Escola de Dansa Municipal de Celrà i faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdic-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d'extrema urgència, sota direcció facultativa.

2. ACCEPTO que l'horari i la responsabilitat municipal acaba segons els horaris que es determinen per a cada modalitat en la publicitat de les activitats.

3. DONO EL MEU CONSENTIMENT per a l’ús de la seva imatge (Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i mitjans relacionats amb l'activitat i, en el cas de l'alumnat a partir de 8 anys, en la difusió de les activitats de l'escola a les xarxes socials de l'EMDC. En cas negatiu, ho faré constar al camp d'observacions d'aquest formulari. Entenc que puc revocar aquest consentiment en qualsevol moment, comunicant-ho per escrit a la direcció de l'escola.

Cal que acceptis la normativa de l'escola per continuar.

Llegiu aquí la normativa de l'escola.


Si no heu estat alumnes de l'Escola el anterior, cal que adjunteu
obligatòriament la documentació següent:

  Actualitza el Captcha  
El codi de seguretat no coincideix. Torna a provar-ho.