Normativa

FUNCIONAMENT I CONVIVÈNCIA

- L'alumnat accedirà i sortirà de l'escola per la porta principal del carrer Països Catalans.

- Abans de dirigir-se a les aules hauran de canviar-se i desar la roba en els canviadors. No es pot accedir a la zona de les aules amb calçat de carrer.

- Cal portar roba còmoda que permeti visionar fàcilment per part del professorat el treball de l'alumne. Cal portar mitjons antilliscants. S'aconsella l'ús de roba escalfadora per iniciar les classes i pels desplaçaments.

- El passadís que comunica les aules i els canviadors és una prolongació de les aules i cal evitar crits, corredisses i sorolls innecessaris per tal d'afavorir l'ambient de treball i la bona convivència.

- Cal tenir en compte de no menjar excessivament abans de fer l'activitat física, en el cas dels infants poden berenar lleugerament i/o prendre algun líquid (aigua, suc), sempre fora de les aules i els canviadors. No està permès que els infants ingereixin cap tipus d’aliment dins les aules.

- En cas de celebració es farà al hall i sempre amb la presència dels pares.

- Per utilitzar les dutxes cal portar xancletes.

- No es permet l’ús i la tinença de mòbils a les aules.

- Cal respectar els horaris d'inici i acabament de la sessió/classe per tal de mantenir un bon funcionament de l'activitat. L'alumnat ha d'arribar abans de la classe amb el temps suficient per poder canviar-se i preparar-se i, a partir de l’elemental 3, escalfar-se, per la sessió classe.

- L’alumnat a partir de 7 anys ha d’entrar sol als canviadors.

- Les classes s’imparteixen normalment a porta tancada.

- L’equip docent es reserva el dret de decidir quin nivell ha de cursar l’alumnat.

- És molt important l'assistència regular de l’alumnat per afavorir la continuïtat en el procés d'aprenentatge.

- Per l’alumnat que cursi el programa elemental o PTP (joves) i vulgui obtenir el certificat, l’assistència és obligatòria en un 80% així com la participació en totes les mostres i treballs que es realitzin durant el curs.

- Es recomana l’assistència als cursos i tallers complementaris que es realitzen durant l’any.

- Per la recollida d’infants per part d’altres persones que no siguin els pares, cal signar una autorització i comunicar-ho a secretaria.

- És responsabilitat dels acompanyants el bon ús, l’endreça i l’ordre dels llibres i joguines a disposició dels infants durant el temps d’espera. Cal respectar els diferents espais del vestíbul perquè tothom s’hi pugui sentir a gust.

- L’escola no es fa responsable dels objectes dipositats als canviadors.

- És responsabilitat de l'usuari comunicar a secretaria qualsevol canvi en les dades facilitades en el moment de la inscripció.

- És responsabilitat de l'usuari comunicar a secretaria qualsevol circumstància de salut que es pugui veure afectada amb l'exercici de l'activitat.

- És responsabilitat de l’usuari el bon ús de les imatges enregistrades durant les mostres obertes al públic.

ADMINISTRACIÓ

- Els rebuts es domiciliaran trimestralment la primera setmana dels mesos d’octubre, gener i abril.

- Les baixes s’han de sol·licitar i signar abans del 25/9 (1T), 10/12 (2T) i 20/3 (3T), a secretaria.

- En cap cas es retornarà l’import de la matrícula.

- Els rebuts retornats s’exigiran per via de constrenyiment una vegada exhaurit el període voluntari de pagament i podran suposar la pèrdua de la plaça, sense perjudici d’exigir el seu pagament.

- Les reduccions no són acumulables i s’aplicaran a les quotes trimestrals. Per la seva aplicació cal que l’usuari ho sol·liciti.

- L’EMDC es reserva el dret de modificar horaris i grups d’acord amb les inscripcions. Si alguna classe no arriba al mínim d’alumnes inscrits, l’EMDC es reserva el dret de no portar-la a terme.

- Seguint les directrius europees mediambientals, tota la tramesa de l’Escola es farà via correu electrònic.

- Per formalitzar la matrícula és obligatori acceptar la normativa de l’EMDC.

Vegeu també: 

Ordenança fiscal: Taxa per la prestació del Servei d'Escola de Dansa
Ordenança fiscal: Taxa per a la utilització privativa de les instal·lacions municipals