L’Ajuntament de Celrà és el titular del subdomini escoladedansa.celra.cat, un lloc web a disposició del públic amb la finalitat de facilitar informació dels diferents serveis i gestions propis de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà.

Protecció de dades

MARC NORMATIU

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament de Celrà es fonamenta en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seva lliure circulació, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

La gestió de la privacitat és coordinada pel delegat de Protecció de Dades i es realitza d’acord amb els principis relatius al tractament de les dades recollits a l’article 5 del RGPD, que estableix que les dades seran:

 1. Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat/da (licitud, lleialtat i transparència).
 2. Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 3. Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).
 4. Exactes i, si cal, actualitzades (exactitud).
 5. Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (limitació del termini de conservació).
 6. Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (integritat i confidencialitat).

Contacte:

L’Ajuntament de Celrà està adherit al Pla de serveis del Consell Comarcal del Gironès en matèria d’assessorament per a l’adequació a la normativa de protecció de dades personals als municipis de la comarca del Gironès i prestació del servei de delegat de protecció de dades.

 • Consell Comarcal del Gironès
  C/ Riera de Mus, 1 A, 17003 Girona
 • Adreça electrònica: dpd@celra.cat.

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

L’Ajuntament de Celrà aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l’Esquema Nacional de Seguretat, tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles.

RD 3/2010, de 8 de gener, que regula l’ENS en l’àmbit de l’Administració Electrònica [PDF]

Sobre la base de la informació requerida a l’article 30 del RGPD, aquests tractaments (que per motius organitzatius i de compatibilitat estan vinculats als fitxers actuals) es detallen a la taula següent:

Registre de les activitats de tractament [PDF]

Les dades que figuren a l’apartat de contacte serviran per a tots els tractaments.

La informació sobre protecció de dades dels formularis consta de dues capes: una primera capa es troba al mateix formulari i la segona a la seu electrònica.

En el cas dels tractaments basats en el consentiment, aquest es pot retirar en qualsevol moment. Si es dona aquesta circumstància, l’Ajuntament deixarà de tractar les dades sobre les quals s’ha retirat aquest consentiment.

Drets

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel mateix interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són els que s’indiquen tot seguit:

Dret d’accés

Model d’exercici del dret d’accés (doc)

L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.
 • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de l’interessat.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

L’interessat té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir una taxa segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, l’interessat té dret a rebre la informació en aquest mateix format.

Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica drets de tercers.

Dret de rectificació

Model d’exercici del dret de rectificació (doc)

Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.

L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió (dret a l’oblit)

Model d’exercici del dret de supressió o dret a l’oblit (doc)

L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (dret a l’oblit) quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en què es basava el tractament.
 • L’interessat s’oposa al tractament.
 • Les dades s’han tractat il·lícitament.
 • Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s’han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió els altres responsables que estan tractant aquestes dades.

El responsable ha de comunicar la supressió a cada destinatari, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

 • L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació.
 • El compliment d’una obligació legal.
 • L’existència de finalitats d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició

Model d’exercici del dret d’oposició (doc)

L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals:

 • Quan el tractament es basa en l’interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l’interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • Quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • Quan el tractament té fins estadístics o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Dret a la limitació del tractament

 Model d’exercici del dret a la limitació del tractament

És un dret de la persona interessada que consisteix a marcar les seves dades de caràcter personal conservades amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. No s’ha de confondre amb el bloqueig de dades de l’LOPD.

La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar. La limitació es pot sol·licitar quan:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l’interessat s’oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l’interessat s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:

Amb el consentiment de la persona interessada.

 • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Per protegir els drets d’una altra persona física o jurídica.
 • Per raons d’interès públic importants, de la Unió o de l’estat membre corresponent.

El responsable ha de comunicar la limitació a cada destinatari, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Contacte

El delegat de protecció de dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades als municipis adherits al pla de serveis, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades.

Es pot contactar amb el delegat de protecció de dades adreçant-se per escrit al Consell Comarcal del Gironès, carrer Riera de Mus, 1 A, 17003 Girona, o per correu electrònic a dpd@celra.cat.