NOFC
NORMATIVA DE FUNCIONAMENT I CONVIVÈNCIA
 • L’alumnat accedirà i sortirà de l’escola per la porta principal del carrer Països Catalans.
 • Abans de dirigir-se a les aules hauran de canviar-se i desar la roba en els canviadors. No es pot accedir a la zona de les aules amb calçat de carrer.
 • Cal portar roba còmoda que permeti visionar fàcilment per part del professorat el treball de l’alumne. Cal portar mitjons antilliscants. S’aconsella l’ús de roba escalfadora per iniciar les classes i pels desplaçaments.
 • El passadís que comunica les aules i els canviadors és una prolongació de les aules i cal evitar crits, corredisses i sorolls innecessaris per tal d’afavorir l’ambient de treball i la bona convivència.
 • Cal tenir en compte de no menjar excessivament abans de fer l’activitat física, en el cas dels infants poden berenar lleugerament i/o prendre algun líquid (aigua, suc), sempre fora de les aules i els canviadors. No està permès que els infants ingereixin cap tipus d’aliment dins les aules.
 • En cas de celebració es farà al hall i sempre amb la presència dels pares.
 • Per utilitzar les dutxes cal portarxancletes.
 • No es permet l’ús i la tinença de mòbils a les aules.
 • Cal respectar els horaris d’inici i acabament de la sessió/classe per tal de mantenir un bon funcionament de l’activitat. L’alumnat ha d’arribar abans de la classe amb el temps suficient per poder canviar-se i preparar-se i, a partir de l’elemental 3, escalfar-se, per la sessió classe.
 • L’alumnat a partir de 8 anys ha d’entrar sol als canviadors.
 • Les classes s’imparteixen normalment a porta tancada.
 • L’equip docent es reserva el dret de decidir quin nivell ha de cursar l’alumnat.
 • És molt important l’assistència regular de l’alumnat per afavorir la continuïtat en el procés d’aprenentatge.
 • Per l’alumnat que cursi el programa elemental o PTP (joves)i vulgui obtenir el certificat, l’assistència és obligatòria en un 80% així com la participació en totes les mostres i treballs que es realitzin durant el curs.
 • Es recomana l’assistència als cursos i tallers complementaris que es realitzen durant l’any.
 • Per la recollida d’infants per part d’altres persones que no siguin els pares, cal signar una autorització i comunicar-ho a secretaria.
 • És responsabilitat dels acompanyants el bon ús, l’endreça i l’ordre dels llibres i joguines a disposició dels infants durant el temps d’espera. Cal respectar els diferents espais del vestíbul perquè tothom s’hi pugui sentir a gust.
 • L’escola no es fa responsable dels objectes dipositats als canviadors.
 • L’escola no es farà responsable de les comunicacions via whatsapp que no s’enviin des de secretaria de l’escola.
 • És responsabilitat de l’usuari comunicar a secretaria qualsevol canvi en les dades facilitades en el moment de la inscripció.
 • És responsabilitat de l’usuari comunicar a secretaria qualsevol circumstància de salut que es pugui veure afectada amb l’exercici de l’activitat.
 • És responsabilitat de l’usuari el bon ús de les imatges enregistrades durant les mostres obertes al públic.
 • En el cas de classes abonades que no s’hagin pogut dur a terme per motius aliens a l’Escola (desastres naturals, ordres per part de l’autoritat competent, actes vandàlics i altres), aquestes no es consideraran recuperables a menys que des de l’Ajuntament es decreti el contrari. (COVID 19)
 • Els rebuts es domiciliaran trimestralment la primera setmana dels mesos d’octubre, gener i abril.
 • Les baixes s’han de sol·licitar abans del 25/9 (1T), 10/12 (2T) i 20/3 (3T), mitjançant el formulari corresponent a Centrosnet.
 • En cap cas es retornarà l’import de la matrícula.
 • Les quotes trimestrals equivalen a una oferta mínima d’un còmput total de 30 sessions/classe per curs escolar. Les activitats grupals extraordinàries (mostres, programes músics i creadors, etc.), no comporten cap quota suplementària per l’alumnat.
 • En el cas de monogràfics i tallers, sempre que el curs es dugui a terme, no s’efectuarà el retorn de l’import.
 • Els rebuts retornats s’exigiran per via de constrenyiment una vegada exhaurit el període voluntari de pagament i podran suposar la pèrdua de la plaça, sense perjudici d’exigir el seu pagament.
 • Les reduccions no són acumulables i s’aplicaran a les quotes trimestrals. Per la seva aplicació cal que l’usuari ho sol·liciti.
 • L’EMDC es reserva el dret de modificar horaris i grups d’acord amb les inscripcions. Si alguna classe no arriba al mínim d’alumnes inscrits, l’EMDC es reserva el dret de no portar-la a terme.
 • Seguint les directrius europees mediambientals, tota la tramesa de l’Escola es farà via correu electrònic i whatsapp.
 • Per formalitzar la matrícula és obligatori acceptar la normativa de l’EMDC.